Strona główna                    O nas                    Usługi                    Badania zbiorników LPG                    Kontakt-----------------------Jesteśmy członkami:-------

----------------------------------------------
Badania zbiorników LPG

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, tj.: zbiorniki LPG, CNG oraz LNG, podlegają dozorowi technicznemu. Właściwą jednostką dozoru technicznego wyznaczoną do sprawowania dozoru technicznego nad ww. zbiornikami jest tylko Transportowy Dozór Techniczny, który sprawuje dozór techniczny nad zbiornikami m.in. w ruchu drogowym. Powyższe zbiorniki mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji wydanej zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, zezwalającej na ich eksploatację i wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny.

Firma Serwkomb na podstawie upoważnienia udzielonego przez TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY wykonuje badania okresowe oraz doraźne (w tym również po kolizjach drogowych) zbiorników na gaz ciekły LPG stosowanych w samochodach osobowych oraz dostawczych.  Warunkiem do przeprowadzenia badania zbiornika jest konieczność opróżnienia zbiornika z gazu oraz przedstawienia do badania pojazdu z zaintalowaną instalacją LPG wraz z dowodem rejestracyjnym auta z którego ona pochodzi w uzgodnionym z nami terminie.
Badaniom okresowym (po 10-ciu latach) podlegają wszystkie zbiorniki wyprodukowane przez firmy krajowe jak i zagraniczne posiadające znak homologacji za wyjątkiem zbiorników oznakowanych na tabliczce fabrycznej znakiem KE i datą w postaci dwóch cyfr roku i miesiąca np.: KE 12.04. . Oznakowanie  to świadczy o tym, iż wytwórca zbiornika LPG ograniczył czas jego eksploatacji do daty umieszczonej po oznakowaniu KE (koniec eksploatacji). Dla upewnienia się czy dany zbiornik kwalifikuje się do badań i dalszego użytkowania należy bezwzględnie odczytać zapisy umieszczone na tabliczce znamionowej zbiornika i zweryfikować je według zamieszczonego przykładu:Zbiorniki LPG zainstalowane w pojazdach które brały udział w kolizji drogowej muszą być poddane obowiązkowemu badaniu doraźnemu!


                                               Z naszych usług korzystają:

 
 
  
Strona główna   |   O nas   |   Usługi  |   Badania zbiorników LPG   |   Kontakt |